Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok ESHOPU GrowMagic.sk

1. Názov a adresa orgánu dozoru :  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
                                                                      Hurbanova 59
                                                                      911 01  Trenčín

2. Dodacia lehota : Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade do 48 hodín. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom je dodacia doba 7-10 dní pri obťažnej objednávke sa môže doba dodania predĺžiť, samozrejme po vzájomnej dohode oboch strán.

3. Formulár na odstúpenie kúpnej zmluvy : vzor_odstupenie_od_zmluvy.docx (live.com)

4. Kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

Nie vždy má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o:

 • poskytnutie služby, ktoré sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, napr. víno dodané dlho po uzavretí zmluvy (vin en primeur),
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, napr. palivo, ktoré bolo spotrebiteľovi doliate do nádrže,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


  Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622
  a 623 OZ, ktoré znejú:

  §622
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažne ťažkosti.
 

 §623
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť BWS s.r.o. so sídlom Pruské 141, 018 52 IČO: 53087682, Zapísaná v ŽR Okresného úradu Trenčín,
Číslo živnostenského registra: 350-44572

c. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

Vrátenie tovaru:

Kupujúci ma podľa zákona právo vrátenia tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru. Detailné informácie ohľadne vrátenia tovaru nájdete v sekcií Obchodné podmienky. Tovar musí byť v originálnom balení a v takom stave, aby ho bolo možné ďalej predať. V prípade, že ste si neni istí, či tovar môžete vrátiť, kontaktujte nás a my Vám radi poradíme. Po obdržaní a následnej kontrole stavu tovaru zašleme sumu, ktorú ste zaplatili na Váš bankový účet, pripadne ju môžete využiť na kúpu iného tovaru. Všetko záleží na vzájomnej dohode.

Postup vrátenia tovaru:

1. Kontaktujte nás na: info@growmagic.sk

2. Zašlite tovar na adresu: Šimon Galko - GrowMagic (BWS s.r.o.), Pruské 141, 018 52 Pruské, Slovenská republika

3. Na zásielku vždy napíšte tel. číslo: 0944 262 554

4. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku! Tovar nebude prevzatý!

Reklamácie:

Na väčšinu nášho tovaru sa vzťahuje 24 mesačná záruka. Detailné informácie ohľadne reklamácií nájdete v sekcií Obchodné podmienky. Nakoľko si zakladáme na expresnom riešení reklamácií, všetky oprávnené reklamácie vybavujeme v čo najkratšom možnom čase a bez problémov (väčšinu reklamácii sme zatiaľ vyriešili v dobe kratšej ako je zákonná lehota 30 dní).

Postup pri reklamácií

1. Kontaktujte nás na info@growmagic.sk  alebo na tel. čísle +421 944 262 554

2. Zašlite alebo doručte kompletný tovar na adresu: Šimon Galko - GrowMagic (BWS s.r.o.), Pruské 141, 018 52 Pruské, Slovenská Republika

3. Uveďte dôvod reklamácie spolu s Vašimi kontaktnými údajmi, číslom objednávky a faktúrou, ktorá Vám bola zaslaná na mail pri odoslaní tovaru.

4. Vždy na zásielku napíšte tel. číslo 0944 262 554

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou spoločnosťou. Doba vybavenia reklamácie nášho internetového obchodu je 30 dní v prípade slovenských dodávateľov. 

Poškodenie zásielky pri preprave:

Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Avšak prípadný problém s dopravcom sa POKÚSIME vyriešiť. Vždy nás prosím telefonicky alebo písomne informujte o poškodení zásielky do 24 hodín od prevzatia na info@growmagic.sk, kde priložíte fotku poškodeného tovaru a obalového materiálu. Alebo na telefónom čísle 0944 262 554.

Ďakujeme za pochopenie.